Razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave donelo je Uputstvo o primeni odredaba čl. 9 i 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), kojima je regulisana razmena podataka o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koje će pojasniti i unaprediti postupanje organa uprave u skladu sa navedenim odredbama. Kako je Uputstvo neobavezujućeg karaktera, njegov sadržaj će se proširivati i unapređivati u skladu sa razvojem tehnoloških i tehničkih rešenja po pitanju razmene podataka iz službenih evidencija po službenoj dužnosti. Stoga je potrebno da organi, saglasno načelima Zakona o opštem upravnom postupku, unaprede metodologiju i načine razmene podataka iz službenih evidencija, uz sagledavanje svih specifičnosti posebnih upravnih procedura. U tom smislu, potrebno je da organi međusobno sarađuju kako bi se na najefikasniji način formulisala i uspostavila dobra praksa, koja bi poslužila ujedno kao osnov za definisanje optimalnog modela razmene podataka.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, u procesu sprovođenja reforme javne uprave, kreće se u pravcu orjentisanosti uprave ka građanima, a snažan mehanizam promena, odnosno transformacije javne uprave u servis građana i privrede je i novi Zakon o opštem upravnom postupku, koji je usvojen u Narodnoj Skupštini dana 29. februara 2016. godine. Zakon je stupio na snagu 9. marta 2016. godine, a primenjivaće se od 1. juna 2017. godine, izuzev odredaba koje propisuju obaveze organa da besplatno razmenjuju podatake iz službenih evidencija (čl. 9, 103. i 207.), koje počinju da se primenjuju istekom 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, odnosno 8. juna 2016. godine. Naime, navedene odredbe na nivo načela izdižu odredbu po kojoj su organi koji postupaju u upravnom postupku dužni da po službenoj dužnosti, pribave sve podatke o odlučnim činjenicama koji se vode u službenim evidencijama, odnosno da organi po službenoj dužnosti besplatno razmenjuju podatke iz službenih evidncija, te da ne smeju da zahtevaju od stranke da ih ona dostavi.