Stručni ispit za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

Kontakt osoba: Klara Balog Aranjoš

Telefon: 021/487-4663

e-mail: klara.balog@vojvodina.gov.rs


Uputstva za kandidate

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

Uputstvo za izradu pismenog rada – Srednje obrazovanje

Uputstvo za izradu pismenog rada – Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena

Uputstvo za izradu pismenog rada – Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena

Rešenje o troškovima polaganja stručnog ispita

Način polaganja stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita

Troškovi polaganja stručnog ispita

 

Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita

Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006)

Zakon o radu iz 2005. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu iz 2005. godine

Zakon o dopuni Zakona o radu iz 2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu iz 2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu iz 2014. godine

Zakon o radu – Prečišćen tekst

 

Pravni izvori za poseban deo stručnog ispita

 • Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/14);
 • Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Službeni glasnik RS“, broj 63/13);
 • Uredba o energetski ugroženom kupcu (Službeni glasnik RS“, broj 113/2015 od 30.12.2015. godine);
 • Pravilnik o licenci za obavlјanje energetske delatnosti i sertifikaciji („Službeni glasnik RS“,broj 87/15);
 • Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije (Službeni glasnik RS“, broj 24/15);
 • Pravilnik o energetskoj dozvoli („Službeni glasnikRS“, broj 15/2015);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ“ broj 65/88 i „Službeni list SRJ“, broj 18/92);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova („Službeni list SFRJ“, broj 6/92);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednje naponskih nadzemnih vodova samonosećim kablovskim snopom („Službeni list SRJ“ broj 20/92);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uzemlјenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ“ broj 61/95);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV („Službeni list SFRJ“, broj 10/79);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ“, broj 53/88 i 54/88 – ispr. i „ Službeni list SRJ“, broj 28/95);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica („Službeni list SFRJ“, broj 13/78 i „Službeni list SRJ“, broj 37/95);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Službeni list SRJ“, broj 41/93);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Službeni list SRJ“, broj 11/96);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ“, broj 4/74 i 13/78, „Službeni list SRJ“ broj 61/95);
 • Pravilnik o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list RS“, broj 19/68);
 • Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/13).