Stručni ispit za lica koja obavljaju poslove u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

Kontakt osoba: Klara Balog Aranjoš

Telefon: 021/487-4663

e-mail: klara.balog@vojvodina.gov.rs


Uputstva za kandidate

Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije

Uputstvo za izradu pismenog rada – Srednje obrazovanje

Uputstvo za izradu pismenog rada – Visoko obrazovanje na studijama prvog stepena

Uputstvo za izradu pismenog rada – Visoko obrazovanje na studijama drugog stepena

Rešenje o troškovima polaganja stručnog ispita

Način polaganja stručnog ispita

Prijava za polaganje stručnog ispita

Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita

Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006)

Zakon o radu iz 2005. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu iz 2005. godine

Zakon o dopuni Zakona o radu iz 2009. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu iz 2013. godine

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o radu iz 2014. godine

Zakon o radu – Prečišćen tekst

 

Pravni izvori za poseban deo stručnog ispita

 • Zakon o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/14);
 • Uredba o uslovima isporuke i snabdevanja električnom energijom (Službeni glasnik RS“, broj 63/13);
 • Uredba o energetski ugroženom kupcu (Službeni glasnik RS“, broj 113/2015 od 30.12.2015. godine);
 • Pravilnik o licenci za obavlјanje energetske delatnosti i sertifikaciji („Službeni glasnik RS“,broj 87/15);
 • Pravilnik o uslovima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavlјanje poslova u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije (Službeni glasnik RS“, broj 24/15);
 • Pravilnik o energetskoj dozvoli („Službeni glasnikRS“, broj 15/2015);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1 kV do 400 kV („Službeni list SFRJ“ broj 65/88 i „Službeni list SRJ“, broj 18/92);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju niskonaponskih nadzemnih vodova („Službeni list SFRJ“, broj 6/92);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju srednje naponskih nadzemnih vodova samonosećim kablovskim snopom („Službeni list SRJ“ broj 20/92);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za uzemlјenje elektroenergetskih postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SRJ“ broj 61/95);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona 10 kV za rad pod naponom 20 kV („Službeni list SFRJ“, broj 10/79);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona („Službeni list SFRJ“, broj 53/88 i 54/88 – ispr. i „ Službeni list SRJ“, broj 28/95);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica („Službeni list SFRJ“, broj 13/78 i „Službeni list SRJ“, broj 37/95);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja i vodova („Službeni list SRJ“, broj 41/93);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja („Službeni list SRJ“, broj 11/96);
 • Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1000 V („Službeni list SFRJ“, broj 4/74 i 13/78, „Službeni list SRJ“ broj 61/95);
 • Pravilnik o tehničkim merama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja („Službeni list RS“, broj 19/68);
 • Pravilnik o usklađenim iznosima ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca, odnosno ugroženog kupca toplotne energije („Službeni glasnik RS“, broj 40/13).