Plan aktivnosti sekretarijata

PROGRAM SPREČAVANJA I OTKLANJANJA ŠTETNIH POSLEDICA NASTALIH EKSPLOATACIJOM MINERALNIH SIROVINA

 • očuvanje geološko-rudarskog nasleđa

UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA U OBLASTI EKSPLOATACIJE, PRIPREME I PRERADE MINERALNIH SIROVINA

Cilj Sekretarijata je pružanje podrške projektima uvođenja novih tehnologija u oblast eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina (razvoj rudarstva), koji ima za cilj:

 • uvođenje novih tehnologija i opreme u proces eksploatacije, pripreme i prerade mineralnih sirovina
 • korišćenje sekundarnih sirovina i otpada (posebno građevinskog);
 • smanjenje potrošnje energije po jedinici gotovog proizvoda;
 • uvođenje obnovljivih izvora energije u proces proizvodnje;
 • smanjenje emisije štetnih gasova, pre svega ugljendioksida;
 • prečišćavanje otpadnih (rudničkih) voda i njihovo ponovno korišćenje;
 • zaštita kopova od podzemnih i površinskih voda.

EFIKASNIJE KORIŠĆENJE RASPOLOŽIVIH HIDROTERMALNIH RESURSA U POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI 

Plan Pokrajinskog sekretarijata za 2013. godinu je podrška revitalizaciji postojećih sistema i realizacije novih projekata – izrada novih bušotina, što ima za cilj efektivnije korišćenje raspoloživih hidrotermalnih resursa u energetske svrhe i to pre svega u poljoprivrednoj proizvodnji, grejanju staklenika, grejanja i hlađenja farmi, sušara, itd.

REKULTIVACIJA I REVITALIZACIJA NAPUŠTENIH KOPOVA

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine planira da u 2013. godini finansira izradu katastra napuštenih kopova na teritoriji AP Vojvodine, a nakon njegovog završetka, u drugoj polovini godine, i projekte rekultivacije na najugroženijim lokalitetima. Cilj je trajno otklanjanje štetnih posledica od eksploatacije mineralnih sirovina i obezbeđivanje višenamenskog korišćenja rekultivisanih i revitalizovanih prostora.

PODRŠKA RAZVOJU KORIŠĆENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

1. Projekat „Mapiranje energetskih potencijala obnovljivih izvora energije AP Vojvodine“

Cilj projekta je određivanje energetskih potencijala obnovljivih izvora energije (biomasa, vetar, sunce, geotermalna i hidroenergija) po opštinama, koji bi bili javno dostupni, kako bi zainteresovane strane imale saznanja o potencijalima za investiranje u obnovljive izvore energije.

Projekat ”Mapiranje energetskih potencijala obnovljivih izvora energije AP Vojvodine” polazi od strateških ciljeva razvoja energetike u Vojvodini, a to je investiranje u oblast obnovljivih izvora energije. Do sada su proučavani i istraženi ukupni potencijali AP Vojvodine. Međutim, za potencijalne investitore pored ovih, veoma važni su i lokalni potencijali OIE po opštinama, kako bi dobili pravu informaciju gde su najpovoljniji uslovi i lokacije za korišćenja pojedinih vidova OIE (bimase, vetra, solarne, hidro, geotermalne energije, itd). Ograničenja korišćenja prostora (ekološka, infrastrukturna i druga ograničenja) takođe su važna za pravilne odluke o ulaganjima.

2. Projekat „primena geotermalne energije u poljoprivrednoj proizvodnji“

Cilj projekta je da se sufinansiranjem izrade projektne dokumentacije za primenu geotermalne energije podstakne korišćenje obnovljivog energetskog resursa u poljoprivrednoj proizvodnji.

Projekat ”Primena geotermalne energije u poljoprivrednoj proizvodnji” usmeren je na podršku poljoprivredi  za korišćenje geotermalne energije kao izvora toplotne energije za sušare, plastenike/staklenike i farme, čime bi se postigla intenzivnija proizvodnja tokom cele godine, bilo da se radi o ratarskim kulturama, voću, povrću ili uzgoju stoke, pilića, goveda, itd.  Takav vid podrške ruralnom razvoju je od izuzetnog značaja za manja i srednja poljoprivredna gazdinstva.

3. Pojekat „Korišćenje obnovljivih izvora energije u toplanama“

Cilj projekta je uvođenje korišćenja obnovljivih izvora energije (biomase, geotermalne energije) u toplanama.

Zbog permanentnog povećanja cene uvozvnih energenata javlja se potreba za uvođenjem korišćenja obnovljivih izvora energije za delimičnu supstituciju fosilnih goriva u toplanama. Obnovljivi izvori energije, pre svega biomasa i geotermalna energija su domaći resursi čije korišćenje doprinosi smanjenju uvozne zavisnosti, razvoju privrede, otvaranju radnih mesta i smanjenju emisija štetnih gasova sa efektoem staklene bašte.

Predmet ovog projekta bio bi izrada studija opravdanosti sa idejnim i glavnim projektom i projektom za primenu određene vrste obnovljivih izvora energije, s obzirom na raspoloživ potencijal date lokacije. Ta dokumentacija bila bi podloga za iznalaženje sredstava za finansiranje realizacije projekata. Ova dokumentacija bi se radila u skladu sa članom 6. Zakona o energetici prema kome lokalne samouprave terba da izrade plan razvoja energetike u kome će planirati potrebe za energijom na svom području, kao i uslove i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta u skladu sa Strategijom i Programom.

4. Projekat „Primena solarne energije u zalivnim sistemima“

Cilj projekta je da se korišćenjem solarne energije omogući navodnjavanje površina i poveća prinos zasađenih kultura nezavisno od klimatskih promena (suše) i  dostupnosti električne energije iz javne mreže.

Projekat ”Primena solarne energije u zalivnim sistemima” u funkciji je podrške ruralnom razvoju. Pošto je poljoprivreda još uvek dominantna privredna delatnost u većini opština, a elektroenergetska infrastruktura nedovoljno razvijena, korišćenje solarne energije za proizvodnju električne energije za pogon pumpi u zalivnim sistemima može znatno da smanji uticaj sve dužih sušnih perioda i da poveća prinose poljoprivrednih kultura. Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima i poljoprivrednim zadrugama time bi se pomoglo da imaju stabilnu i ekonomičnu poljoprivrednu proizvodnju i da budu energetski nezavisni.

MEĐUREGIONALNA SARADNJA

Sporazum o upravljanju programom decentralizovane saradnje „EUROSTART” između Autonomne Regije Friuli Venecija Đulija i Autonomne Pokrajine Vojvodine rezultat je rada mešovite radne grupe za saradnju između Autonomne Pokrajine Vojvodine i Autonomne Regije Friuli Venecija Đulija.

APV i FVG su se sporazumele da zajednički rade na tri (3) projekta iz oblasti energetike i obnovljivih izvora energije:

 1. Definisanje lokalnih energetskih akcionih planova i izrada energetskih karata opština- MEnID i LEnaAP i uvođenje geotermalne energije u lokalnim sredinama. Cilj je da se putem objedinjenih  aktivnosti pokrije širok spektar kombinacije mapiranja i definisanje strategije razvoja 5-6 pilot opština na teritoriji APV koje su pogodne za korišćenje obnovljivih izvora energije-biogas, geotermalne energije, biomase i hidroenergije.
 2. Uvođenje biomase kao energenta za daljinsko grejanje BMDH ( kao priprema za buduća strateška ulaganja).
 3. Energetske efikasnost u školama – utvrditi stanje i napraviti akcioni plan kako bi se pomoglo lokalnim samoupravama da mogu sa pripremljenom dokumentacijom konkurisati za sredstva za realizaciju projekata ipodignu ukupnu energetsku efikasnost i uštedu energiju.

ZAKLJUČAK

Realizacijom plana i programa rada Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine, direktno bi se uticalo na sveukupni razvoj privrede, korišćenjem obnovljivih izvora energije: biomase (sa akcentom na biomasu iz poljoprivrede), energije vetra, solarne i geotermalne energije,  hidropotencijala. Na ovaj način, smanjila bi se potrošnja energenata, a samim tim i potreba za njihovim uvozom iz inostranstva.

Uvođenjem novih tehnologija u oblast energetske efikasnosti, kao i izgradnjom pogona za proizvodnju i korišćenje obnovljivih izvora energije, obezbedilo bi se otvaranje novih radnih mesta i smanjenje nezaposlenosti. Podsticanjem razvoja seoskih domaćinstava, farmi i, uopšte, unapređenjem i razvojem poljoprivrede, doprinelo bi se većem korišćenju obnovljivih izvora energije, posebno biomase i geotermalne energije, čime bi se otvorile mogućnosti za kvalitetniji život na selu, a to bi bio motiv mladim ljudima da ostanu na svojim seoskim domaćinstvima.