Organizaciona struktura


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj

Kompetencije za rad

PODACI O STRUКTURI ZAPOSLENIH I RADNO ANGAŽOVANIH LICA U POКRAJINSКOM SEКRETARIJATU

– član 8. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava (“Službeni glasnik RS“, broj 159/20)

 

Stanje na dan: 1. jul 2022. године