Informator o radu sekretarijata

Informator o radu Pokrajinskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine pripremljen je na osnovu člana 39. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) i u skladu sa Uputstvom za izradu i objavljivanje informatora o radu državnog organa koje je doneto na osnovu člana 40. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Sl. glasnik RS“, br. 68/2010).


Informator o radu

 Za dostavljanje informatora o radu na jezicima nacionalnih manjina potrebno je uputiti mail na adresu sekretarijata.