Nadležnosti i delokrug rada

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti energetike, racionalne upotrebe energije i cevovodnog transporta gasovitih i tečnih ugljovodonika i distribucije gasovitih ugljovodonika, kao i poslove u oblasti geologije i rudarstva, koji se odnose na izvršavanje zakona, kao i na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obavlja izvršne, stručne i razvojne poslove pokrajinske uprave i vrši nadzor nad sprovođenjem propisa iz stava 1. ovog člana.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj prati stanje u sektoru energetike i mineralnih sirovina: prati sigurnost snabdevanja energijom i energentima; razvoj i primenu svih vidova primarne i sekundarne energije; investicione i razvojno-istraživačke programe u oblasti uglja, nafte, derivata nafte i biogoriva, prirodnog gasa, toplotne i električne energije, geotermalnih i mineralnih voda i svih vidova obnovljivih izvora energije; energetsku efikasnost i racionalno korišćenje energije; tekuću politiku razvoja energetike i mineralnih sirovina i funkcionisanje energetskog sistema, proizvodnje i potrošnje svih vidova energije. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj sufinansira projekte u oblasti energetike, koji se naročito odnose na primenu obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti, kao i projekte u oblasti korišćenja mineralnih sirovina na području Pokrajine; informiše i edukuje iz svog delokruga organizovanjem sastanaka, konferencija i sajamskih manifestacija; sarađuje s potencijalnim investitorima i institucijama iz svog delokruga.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u oblasti energetike, za teritoriju autonomne pokrajine: izrađuje Predlog dela Programa ostvarivanja strategije razvoja energetike; zahteva od energetskih i drugih subjekata podatke za izradu energetskog bilansa; planira potrebe za energijom u planovima razvoja, kao i uslove i način obezbeđivanja neophodnih energetskih kapaciteta; sprovodi Akcioni plan za energetsku efikasnost, u okviru svojih nadležnosti; utvrđuje posebne finansijske i druge podsticaje za realizaciju aktivnosti za efikasno korišćenje energije na svojoj teritoriji. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u oblasti geologije i rudarstva, za teritoriju autonomne pokrajine: predlaže deo Programa za ostvarenje Strategije upravljanja mineralnim resursima i deo Dugoročnog programa razvoja osnovnih geoloških istraživanja; donosi i sprovodi Godišnji program osnovnih geoloških istraživanja; vodi evidenciju o odobrenim istraživanjima i katastar odobrenih istražnih prostora; razmatra i evidentira utvrđene resurse i rezerve mineralnih sirovina i podzemnih voda, kao i utvrđene potencijale geotermalnih resursa; rešenjem izdaje potvrdu o resursima i rezervama mineralnih sirovina i podzemnih voda, odnosno utvrđenom potencijalu geotermalnih resursa, kao i odobrenja za izvođenje rudarskih radova i odobrenje za upotrebu rudarskog objekta (upotrebnu dozvolu); donosi rešenja: o ukidanju i o prestanku odobrenja za eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, kao i o odobrenju za puštanje objekta u probni rad; izrađuje bilanse resursa i rezervi mineralnih sirovina, podzemnih voda i geotermalnih resursa; obrazuje komisiju u slučaju da dođe do potpunog i trajnog obustavljanja eksploatacije, koja ispituje razloge za obustavljanje radova, posledice te obustave i predlaže određene mere; daje saglasnost na program mera koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave za korišćenje sredstava od naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; vodi katastre istražnih i eksploatacionih polja, aktivnih i saniranih rudarskih objekata, ležišta i bilansa mineralnih sirovina i geotermalnih resursa, polja rudarskog otpada, kao i napuštenih rudnika i rudarskih objekata; vodi knjigu isprava i evidenciju privrednih subjekata, kojima je izdato odobrenje za izvođenje geoloških istraživanja i eksploataciju.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, za teritoriju autonomne pokrajine: obrazuje komisije i organizuje polaganje stručnog ispita, radi obavljanja poslova tehničkog rukovođenja, rukovanja i održavanja: naftovoda i unutrašnjih gasnih instalacija; u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa; u objektima za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije; vrši inspekcijski nadzor preko elektroenergetskog inspektora i inspektora opreme pod pritiskom; vrši i finansira osnovna geološka istraživanja; obrazuje komisiju i organizuje polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova u oblasti geoloških istraživanja i rudarstva; rešenjem izdaje odobrenje za: primenjena geološka istraživanja; eksploataciju rezervi mineralnih sirovina i geotermalnih resursa; izvođenje rudarskih radova; upotrebu rudarskih objekata; vrši inspekcijski nadzor preko geoloških i rudarskih inspektora.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti izgradnje objekata, a koji se odnose na izvršavanje zakona, kao i na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu. Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj pruža stručnu pomoć i obezbeđuje sredstva za finansiranje, odnosno sufinansiranje lokalnim samoupravama za izradu tehničke dokumentacije za objekte infrastrukture, projekata strukovnih i nevladinih organizacija iz oblasti arhitekture i građevinarstva; učestvuje u obavljanju stručne kontrole tehničke dokumentacije objekata za koje izdaje dozvolu za izgradnju u skladu sa zakonom; prati razvoj komunalne infrastrukture i komunalne delatnosti na teritoriji AP Vojvodine; učestvuje u radu komisija i radnih tela koje obrazuje ministar nadležan za poslove građevinarstva.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u oblasti izgradnje objekata i stanovanja, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u skladu sa zakonom i Statutom, obavlja poslove pokrajinske uprave u oblasti drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, razvoja logistike i intermodalnog transporta, državnih puteva II reda na teritoriji AP Vojvodine, bezbednosti saobraćaja na putevima, a koji se odnose na pripremanje akata za Skupštinu ili Pokrajinsku vladu, kojima se: uređuju pitanja od pokrajinskog značaja u drumskom, rečnom i železničkom saobraćaju, u razvoju logistike i intermodalnog transporta, bezbednosti saobraćaja na putevima; uređuje i obezbeđuje način upravljanja, zaštite, održavanja državnih puteva II reda na teritoriji AP Vojvodine u skladu sa zakonom; uređuje i obezbeđuje unutrašnja plovidba na državnim vodnim putevima na teritoriji AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj, u oblasti državnih puteva, drumskog, rečnog i železničkog saobraćaja, u skladu sa zakonom, obavlja poslove državne uprave koji su zakonom povereni organima AP Vojvodine.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj obavlja i druge poslove kada mu je to zakonom, pokrajinskom skupštinskom odlukom ili drugim propisom povereno.