Stručni ispit za lica koja obavljaju stručne poslove pri eksploataciji mineralnih sirovina

Kontakt osoba: Zvjezdana Bečelić

Telefon: 021/487 4337

e-mail:  zvjezdana.becelic@vojvodina.gov.rs


Prijava za polaganje stručnog ispita

Troškovi polaganja stručnog ispita 

Pravni izvori za opšti deo stručnog ispita

Prаvilnik o uslovimа, nаčinu i progrаmu polаgаnjа stručnog ispitа zа obаvljаnje stručnih poslovа pri eksploаtаciji minerаlnih sirovinа („Sl. glаsnik RS“, br. 21/96 i 47/96.

Ustav Republike Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 98/2006)

Zakon o opštem upravnom postupku (Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje)

Zakon o radu („“Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 – autentično tumačenje“)

Pravni izvori za posebni deo stručnog ispita

Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu („Sl. glasnik RS“, br. 101/2005)

Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Sl. glasnik RS“, br. 101/2015)

Zakon o zaštiti od požara („Sl. glasnik RS“, br. 111/2009)

Prаvilnik o sаdržini rudаrskih projekаtа („Sl. glаsnik RS“, br. 27/97.

Pravilnik o tehničkim merama za prevoz transporterima s trakom u rudarstvu („Sl. list SFRJ“, br. 5/1973)

Pravilnik o tehničkim normativima pri rukovanju eksplozivnim sredstvima i miniranju u rudarstvu („Sl. list SFRJ“, br. 26/1988)

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja, uređaje i instalacije u rudnicima s podzemnom eksploatacijom.pdf („Sl. list SFRJ“, br. 20/1988)

Pravilnik o tehničkim normativima za električna postrojenja i uređaje u rudnicima s površinskom eklploatacijom mineralnih sirovina („Sl. list SFRJ“, br. 66/1987)

Pravilnik o tehničkim normativima za pripremanje mineralnih sirovina, ruda obojenih metala („Sl. list SFRJ“, br. 36/1979)

Pravilnik o tehničkim zahtevima za podzemnu eksploataciju metaličnih i nemetaličnih mineralnih sirovina („Sl. list SFRJ“, br. 24/1991)

Pravilnik o tehničkim zahtevima za površinsku eksploataciju ležista mineralnih sirovina („Sl. glasnik RS“, br. 96/2010)

Uredba o merama zaštite od požara pri izvodjenju radova zavarivanja (Sl. glasnik SRS“, br. 50/79)