Informacije od javnog značaja

Informacija od javnog značaja, u smislu Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja („Službeni glasnik RS“, br. 120/04, 54/07, 104/09 i 36/10), jeste informacija kojom raspolaže organ javne vlasti, nastala u radu ili u vezi sa radom organa javne vlasti, sadržana u određenom dokumentu, a odnosi se na sve ono o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

Dokumenti/Obrasci

Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja

Obaveštenje o stavljanju na uvid dokumenta koji sadrži traženu informaciju

Službena beleška o izvršenom uvidu

Žalba kada sekretarijat nije postupio (nije postupio u celosti) po zahtevu tražioca u zakonskom roku (ćutanje organa)

Žalba protiv odluke sekretarijata kojom je odbijen ili odbačen zahtev za pristup informaciji


Ovlašćeno lice zaduženo za informacije od javnog značaja u Pokrajinskom sekretarijatu za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj je:

Branka Tucakov,  branka.tucakov@vojvodina.gov.rs, 021/487-4038

Često tražene informacije


1. Podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja

Zahtev za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja podnosi se u:

 • pisanoj formi poštom ili neposredno na adresu: Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 21000 Novi Sad;
 • usmeno;
 • u elektronskom obliku na e-mail adresu: psegs@vojvodina.gov.rs

Svi zahtevi razmatraju se na isti način i poštuju se predviđeni rokovi za odlučivanje.

Na ovoj stranici se nalazi obrazac za podnošenje zahteva,  ali sekretarijat će razmotriti i zahtev koji nije sačinjen na tom obrascu ukoliko se tražilac u zahtevu pozove na Zakon o slobodnom  pristupu informacijama od javnog značaja.

Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja mora da sadrži:

 • naziv organa javne vlasti od kog se traži informacija od javnog značaja;
 • ime i prezime tražioca informacija od javnog značaja;
 • adresu tražioca informacija od javnog značaja;
 • opis informacije koja se traži;
 • druge podatke koji olakšavaju pronalaženje informacije.

Sva zainteresovana lica mogu podneti zahtev za pristup informacijama od javnog značaja.  Tražilac informacija može da zahteva od organa javne vlasti da mu pruži obaveštenje da li poseduje traženu informaciju, da mu omogući uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda kopiju tog dokumenta i da mu dostavi kopiju dokumenta poštom, faksom, elektronskom poštom  ili na neki drugi način. Tražilac informacije može biti svako lice.

Ukoliko je zahtev tražioca informacije od javnog značaja nepotpun (ako ne sadrži sve neophodne podatke) ili neuredan (nerazumljiv u pogledu onoga što se traži), ovlašćeno lice za postupanje po zahtevima je dužno da pouči tražioca kako da ukloni nedostatke. Ako tražilac informacije ne otkloni  nedostatke u primerenom roku (15 dana od dana prijema uputstva o dopuni), sekretarijat će doneti zaključak o odbacivanju zahteva kao neurednog.

2. Usvajanje zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja

Sekretarijat je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, tražioca obavesti:

 • da poseduje ili da ne poseduje traženu informaciju;
 • da može da izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju u službenim prostorijama sekretarijata u određeno vreme i na određeni način;
 • da će mu izdati ili dostaviti kopiju tog dokumenta sa iznosom nužnih troškova kopiranja i dostavljanja.

Kopija dokumenta je upućena tražiocu danom napuštanja pisarnice Vlade AP Vojvodine.

Ako sekretarijat nije u mogućnosti,  iz opravdanih razloga,  da u roku od 15 dana od dana prijema zahteva, obavesti tražioca o posedovanju informacije, da mu stavi na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, da mu izda, odnosno uputi kopiju tog dokumenta, dužna je da o tome odmah obavesti tražioca i odredi naknadni rok, koji ne može biti duži od 40 dana od dana prijema zahteva, u kome će tražioca obavestiti o posedovanju informacije, staviti mu na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, izdati mu, odnosno uputiti kopiju tog dokumenta.

Ako sekretarijat  na zahtev ne  odgovori  u  roku, tražilac  može uložiti žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja, u slučajevima utvrđenim članom 22. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Sekretarijat će zajedno sa obaveštenjem o tome da će tražiocu staviti na uvid dokument koji sadrži traženu informaciju, odnosno izdati mu kopiju tog dokumenta, saopštiti tražiocu vreme, mesto i način na koji će mu informacija biti stavljena na uvid, iznos nužnih troškova izrade kopije dokumenta, a u slučaju da ne raspolaže tehničkim sredstvima za izradu kopije, upoznaće tražioca sa mogućnošću da upotrebom svoje opreme izradi kopiju.

Uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju je besplatan, i državni organ može naplatiti samo troškove izrade kopije u slučaju njene izrade, kao i troškove upućivanja kopije. Navedene troškove organ vlasti obračunava na osnovu troškovnika koji propisuje Vlada AP Vojvodine.

Licu koje nije u stanju da bez pratioca izvrši uvid u dokument koji sadrži traženu informaciju, omogućiće se da to učini uz pomoć pratioca. Ako udovolji zahtevu, sekretarijat neće izdati posebno rešenje, nego će  o tome sačiniti službenu belešku.

Ukoliko je tražena informacija dostupna javnosti, sekretarijat će tražioca informacije uputiti gde se ista nalazi i kada je objavljena.

Sekretarijat će po zahtevu tražioca postupiti u roku od 48 sati ako se zahtev odnosi na:

 • zaštitu života ili slobode pojedinca;
 • ugrožavanje ili zaštitu zdravlja stanovništva;
 • ugrožavanje ili zaštitu životne sredine.

3. Odbijanje zahteva za pristup informacijama od javnog  značaja

Ukoliko sekretarijat nema osnova da pruži informaciju, zahtev tražioca će odbiti rešenjem uz obrazloženje o razlozima odbijanja zahteva.

Rešenje o odbijanju zahteva mora biti pismeno obrazloženo sa poukom da se protiv ovog rešenja može u roku od 15 dana uložiti žalba Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Ukoliko sekretarijat ne odgovori u roku od 15 dana od podnošenja zahteva za pristup informaciji od javnog značaja smatra se da je zahtev odbijen (ovakva situacija smatra se “ćutanje uprave”).

4. Upućivanje žalbe Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Obrazac žalbe protiv rešenja o odbijanju zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja kao i obrazac žalbe kada nije odlučeno po zahtevu (,,ćutanje uprave“) može se preuzeti u na početku srtanice.

Prilikom podnošenja žalbe Povereniku, potrebno je da se podnese:

 1. žalba;
 2. kopija podnetog zahteva za pristup informaciji;
 3. dokaz o predaji zahteva za pristup informaciji od javnog značaja (kopija zahteva sa pečatom pisarnice Vlade APV, potvrdom iz pošte, ili kopijom elektronske pošte u kojoj je priložen zahtev).

Kancelarija Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti nalazi se na adresi: Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, +381 11 340 89 00; office@poverenik.rs

5. Pokretanje upravnog spora protiv rešenja Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Ukoliko je tražilac informacije od javnog značaja nezadovoljan rešenjem ili zaključkom  Poverenika o odbijanju žalbe, tražilac može da podnese tužbu i pokrene upravni spor radi ostvarivanja prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Tužba protiv rešenja ili zaključka poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti treba da sardži:

 1. ime i prezime, adresu, odnosno naziv i sedište tužioca;
 2. rešenje ili zaključak Poverenika;
 3. razlog za podnošenje tužbe i
 4. u kom obimu se predlaže poništavanje rešenja, odnosno zaključka.

Šematski prikaz postupka za pristup informacijama