Državni putevi II reda

Zakoni u primeni:

 1. Zakon o putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2018 i 95/2018) i
 2. Zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima („Sl. glasnik RS“, br. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – odlika US, 55/2014, 96/2015 – dr.zakon, 9/2016 – odluka US, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – dr.zakon, 87/2018, 23/2019 i 128/2020 – dr.zakon).

Inspektor za državne puteve II reda obavlja inspekcijski nadzor nad primenom navedenih zakona i podzakonskih propisa proisteklih iz njih, na državnim putevima II reda, tako da vrši proveru:

 • radova na održavanju i zaštiti državnog puta, njegovog dela i putnog objekta;
 • tehničke i druge dokumentacije za održavanje državnog puta, njegovog dela i putnog objekta;
 • ispunjenosti uslova propisanih za lica koja vrše poslove projektovanja, tehničke kontrole tehničke dokumentacije, rukovođenja izvođenjem radova i vršenja stručnog nazora na održavanju državnog puta, njegovog dela i putnog objekta;
 • stanja državnog puta, njegovog dela i putnog objekta;
 • pravilnog održavanja državnog puta, njegovog dela i putnog objekta u skladu sa tehničkim i drugim propisima i uslovima kojima se osigurava sposobnost državnog puta, njegovog dela i putnog objekta za nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja;
 • uslova odvijanja saobraćaja na državnom putu;
 • da li se pravilno i redovno sprovode propisane mere zaštite državnog puta;
 • primene tehničkih propisa, standarda i normi kvaliteta prilikom izvođenja radova i upotrebe materijala pri održavanju državnog puta;
 • da li izvođač radova na rehabilitaciji državnog puta, njegovog dela i putnog objekta vodi knjigu inspekcije i građevinski dnevnik na propisan način;
 • da li se vanredni prevoz vrši sa dozvolom, odnosno u skladu sa uslovima propisanim dozvolom;
 • da li je sprovedena provera, mapiranje rizika, identifikacija i rangiranje opasnih mesta i nezavisna ocena, na propisan način;

NENAD MILOVAC , samostalni savetnik – inspektor za državne puteve II reda – načelnik odeljenja
Tel:021/487-4498
e-mail:nenad.milovac@vojvodina.gov.rs

DUŠANKA MATIĆ, savetnik – inspektor za državne puteve II reda
Tel:021/487-4577
e-mail:dusanka.matic@vojvodina.gov.rs