Drumski saobraćaj

Zakoni u primeni:

 1. Zakon o prevozu putnika u drumskom saobraćaju („Sl.glasnik RS” br.68/2015, 41/2018, 44/2018, 83/2018, 31/2019i 9/2020),
 2. Zakon o prevozu tereta u drumskom saobraćaju („Sl.glasnik RS” br.68/2015 i 41/2018) i
 3. Zakon o radnom vremenu posade u drumskom prevozu i tahografima („Sl.glasnik RS“ br. 96/2015 i 95/2018).

Inspektor drumskog saobraćaja obavlja inspekcijski nadzor nad primenom navedenih zakona i podzakonskih propisa proisteklih iz njih a koji uređuju:

 • obavljanje linijskog, posebnog linijskog i vanlinijskog prevoza u domaćem prevozu, limo servisa i prevoza za sopstvene potrebe lica u domaćem prevozu, koji otpočinje i koji se završava na itinereru na teritoriji autonomne pokrajine,
 • autobuske stanice i autobuskia stajališta koji se nalaze na teritoriji autonomne pokrajine,
 • dokumentaciju pružaoca staničnih usluga u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga,
 • prevoz tereta u drumskom saobraćaju na teritoriji autonomne pokrajine, osim prevoza tereta u međunarodnom drumskom saobraćaju,
 • radno vreme, pauze i odmori posade vozila u drumskom prevozu,
 • vremena upravljanja vozilom,
 • uslove koje mora da ispuni tahograf, odnosno graničnik brzine,
 • uslove u pogledu odobrenja tipa i način korišćenja tahografa, tahografskih listića i tahografskih kartica kao i vozila u koja mora biti ugrađen tahograf, odnosno graničnik brzine i
 • rad radionica za tahografe.

U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor drumskog saobraćaja ima pravo i dužnost da proverava:

 • autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz u drumskom saobraćaju, kontroliše propisanu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila (putne naloge, izvode licence, ugovore o lizingu i zakupu autobusa i putničkih vozila, saobraćajne dozvole, potvrde i drugu dokumentaciju za autobuse i putnička vozila kojima se obavlja prevoz);
 • autobuske stanice i autobuska stajališta i dokumentaciju pružaoca usluga koja je u vezi sa obavljanjem delatnosti pružanja staničnih usluga;
 • da li je prevoznik prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za prevoz;
 • da li je pružalac staničnih usluga prestao da ispunjava neki od uslova na osnovu kojih je izdata licenca za pružanje staničnih usluga;
 • registrovane redove vožnje na osnovu kojih se obavlja domaći linijski prevoz, izdate dozvole i putne listove na osnovu kojih se obavlja međunarodni prevoz, ugovore o vanlinijskom prevozu sa putnim listovima, ugovore o posebnom linijskom prevozu sa spiskovima putnika i drugu dokumentaciju prevoznika u vezi sa obavljanjem delatnosti javnog prevoza;
 • spiskove lica koja imaju pravo na prevoz za sopstvene potrebe i drugu dokumentaciju privrednog društva, drugog pravnog lica, preduzetnika ili poljoprivrednika u vezi sa vršenjem prevoza za sopstvene potrebe;
 • identitet prevoznika, posade vozila i drugih odgovornih lica za obavljanje prevoza kontrolom pasoša, ličnih karata i drugih odgovarajućih isprava;
 • prevozna dokumenta u obavljanju javnog prevoza i prevoza za sopstvene potrebe;
 • dokumentaciju privrednih društava, drugih pravnih lica ili preduzetnika u vršenju poslova koji se odnose na posredovanje u zaključivanju ugovora o prevozu;
 • prevozne isprave korisnika prevoza i nastupi kao anonimni korisnik usluge (prikriveni putnik) samo u slučajevima kada se korišćenjem drugih dokaznih radnji ne mogu prikupiti podaci od značaja za vršenje inspekcijskog nazora ili bi to bilo znatno otežano, odnosno ukoliko osnovano sumnja da se radi o neregistrovanoj delatnosti, uz poštovanje procedure prikrivene kupovine propisane Zakonom o inspekcijskom nadzoru,
 • ispunjenost uslova za licencu za javni prevoz tereta;
 • dokumenta prevoznika u javnom prevozu tereta (licencu za prevoz, izvod licence za prevoz, sertifikat o profesionalnoj osposobljenosti lica odgovornog za prevoz i drugih odgovarajućih isprava);
 • identitet posade teretnog vozila ili skupa vozila uvidom u dokumenta vozača (pasoša, lične karte i vozačke dozvole) i licence vozača, ugovor o radnom angažovanju vozača, potvrde za vozača i druge odgovarajuće isprave;
 • propisane dokumentacije za teretno vozilo ili skup vozila kojim se obavlja prevoz tereta (saobraćajnu dozvolu, ugovor o finansijskom lizingu ili zakupu teretnog vozila ili skupa vozila, potvrdu o ispunjenosti tehničkih uslova u pogledu buke i emisije zagađivača i tehničko-eksploatacionih uslova u pogledu bezbednosti saobraćaja i drugu dokumentaciju za teretno vozilo ili skup vozila kojima se obavlja prevoz);
 • propisane dokumentacije u vezi sa javnim prevozom tereta (dozvolu, tovarni list, CMR, otpremnicu, tranzitni dokument i drugu dokumentaciju);
 • otpremnice, tovarne listove i druga dokumenata u vezi sa obavljanjem prevoza tereta za sopstvene potrebe u domaćem i međunarodnom drumskom saobraćaju;
 • sve u veezi tahografa u vozilu i uputi vozilo na kontrolni pregled u radionicu za tahografe ukoliko posumnja na ispravnost ili manipulaciju sa tahografom, odnosno graničnikom brzine i drugim elementima povezanim sa tahografom, odnosno graničnikom brzine;
 • dnevno vreme upravljanja vozilom, odnosno propisan dnevni ili nedeljni odmor;
 • u prostoriji prevoznika sve što je vezano za nedeljni odmor i vreme upravljanja vozača između nedeljnih odmora, pridržavanja ograničenja vremena upravljanja vozilom tokom dve uzastopne nedelje, radnih vremena članova posade vozila, tahografske listiće, podatake i štampane ispise sa digitalnog tahografa i sa kartice vozača i potvrde o aktivnosima vozača:
 • zakonitost poslovanja i postupanja radionica za tahografe

OGNJEN MILJANIĆ, savetnik – inspektor za drumski saobraćaj
Tel:021/424638
e-mail:ognjen.miljanic@vojvodina.gov.rs

RADE FUNDUK, savetnik – inspektor za drumski saobraćaj
Tel:021/424638
e-mail:rade.funduk@vojvodina.gov.rs