Javno dostavljanje

Javno dostavljanje akata u skladu sa članom 78 Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/2018 – autentično tumačenje)

Javno dostavljanje

Član 78

Javno dostavljanje vrši se:
1) ako nijedan drugi način dostavljanja nije moguć;
2) ako se dostavlja rešenje koje se tiče većeg broja lica koja nisu poznata organu, a dostavljanje na drugi način nije bilo moguće ili odgovarajuće;
3) u drugim slučajevima određenim zakonom.

Javno dostavljanje sastoji se od objavljivanja pismena na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Pismeno može da se objavi i u službenom glasilu, dnevnim novinama ili na drugi pogodan način.

Smatra se da je javno dostavljanje izvršeno kada istekne 15 dana od kada je pismeno objavljeno na veb prezentaciji i oglasnoj tabli organa. Organ može iz opravdanih razloga da produži rok. Ako se javno dostavlja rešenje, njegovo obrazloženje može da bude izostavljeno. Uz rešenje se daju obaveštenja o mestu, prostoriji i načinu uvida u obrazloženje.

Rešenje pokrajinske vlade – 127 broj 356-77/2023-01 od 16. avgusta 2023. godine – 9-10-2023.

Rešenje građevinske inspekcije 2_10.12.2021

Rešenje građevinske inspekcije 1_ 10.12.2021

Zapisnik građevinske inspekcije – 13. oktobar 2020. godine

Rešenje građevinske inspekcije – 8. decembar 2020. godine 

Rešenje građevinske inspekcije – 8. decembar 2020. godine

Rešenje građevinske inspekcije – 18. avgust 2021. godine

Zapisnik građevinske inspekcije – 21. jul 2021. godine

Dopis elektroenergetske inspekcije – 3. oktobar 2022. godine

Javno dostavljanje, građevinska inspekcija, 143-354-15/2021-05-03 od 27.11.2023. godine

Javno dostavljanje – rešenje broj 143-354-15/2021-05 od 22.01.2024. godine Matija Higl Keln – objavljeno – 01.02.2024.godine