Kontakt

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
Бул. Михајла Пупина 16., 21101 Нови Сад
II спрат, канцеларија бр. 57
Тел:021/487 4337
Фаx:021/456 653
Е-маил:psegs@vojvodina.gov.rs
ПИБ: 100715278
Матични број: 08753105
Шифра делатности: 8411
Рачун: 840-30640-67

View Larger Map