Стручни испит за лица која обављају стручне послове при експлоатацији минералних сировина

Контакт особа: Звјездана Бечелић

Телефон: 021/487 4337

е-маил:  zvjezdana.becelic@vojvodina.gov.rs


Пријава за полагање стручног испита

Трошкови полагања стручног испита 

Правни извори за општи део стручног испита

Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање стручних послова при експлоатацији минералних сировина (“Сл. гласник РС”, бр. 21/96 и 47/96.

Устав Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006)

Закон о општем управном поступку (Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

Закон о раду (“”Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење”)

Правни извори за посебни део стручног испита

Закон о безбедности и здрављу на раду (“Сл. гласник РС”, бр. 101/2005)

Закон о рударству и геолошким истраживањима (“Сл. гласник РС”, бр. 101/2015)

Закон о заштити од пожара (“Сл. гласник РС”, бр. 111/2009)

Правилник о садржини рударских пројеката (“Сл. гласник РС”, бр. 27/97.

Правилник о техничким мерама за превоз транспортерима с траком у рударству (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 5/1973)

Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и минирању у рударству (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 26/1988)

Правилник о техничким нормативима за електрична постројења, уређаје и инсталације у рудницима с подземном експлоатацијом.пдф (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 20/1988)

Правилник о техничким нормативима за електрична постројења и уређаје у рудницима с површинском еклплоатацијом минералних сировина (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 66/1987)

Правилник о техничким нормативима за припремање минералних сировина, руда обојених метала (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 36/1979)

Правилник о техничким захтевима за подземну експлоатацију металичних и неметаличних минералних сировина (“Сл. лист СФРЈ”, бр. 24/1991)

Правилник о техничким захтевима за површинску експлоатацију лежиста минералних сировина (“Сл. гласник РС”, бр. 96/2010)

Уредба о мерама заштите од пожара при изводјењу радова заваривања (Сл. гласник СРС”, бр. 50/79)