Стручни испит за обављање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса

Контакт особа: Клара Балог Арањош

Телефон: 021/487 4663

е-маил: klara.balog@vojvodina.gov.rs


Упутства за кандидате

Начин полагања стручног испита

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обавлјање послова у објектима за транспорт, дистрибуцију и складиштење природног гаса (“Службени гласник РС”, бр. 10/2016)

Пријава за полагање стручног испита

 

Правни извори за општи део стручног испита

Устав Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006)

Закон о раду (“Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14)

 

Правни извори за посебни део стручног испита

Закон о енергетици (“Службени гласник РС”, број 145/14)

Закон о цевоводном транспорту гасовитих и течних углјоводоника и дистрибуцији гасовитих углјоводоника (“Службени гласник РС”, број 104/09)

Закон о техничким захтевима за производе и оцењивању усаглашености (“Службени гласник РС”, број 36/09)

Уредба о условима за испоруку природног гаса (“Службени гласник РС”, бр. 47/06, 3/10 и 48/10)

Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 бар (“Службени гласник РС”, бр. 37/13 и 87/15)

Правилник о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар (“Службени гласник РС”, број 86/15)

Правилник о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (“Службени лист СРЈ”, бр. 20/92 и 33/92)

Правилник о захтевима за пројектовање, израду и оцењивање усаглашености гасних апарата (“Службени гласник РС”, број 41/15)

Правилник о техничким нормативима за пројектовање, грађење, погон и одржавање гасних котларница (“Службени лист СФРЈ”, бр. 10/90 и 52/90)

Правилник о техничким нормативима за стабилне инсталације за детекцију експлозивних гасова и пара (“Службени лист СРЈ”, број 24/93)