Организациона структура


Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Kомпетенције за рад

ПОДАЦИ О СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ И РАДНО АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА У ПОКРАЈИНСКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ

– члан 8. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (”Службени гласник РС”, број 159/20)

 

стање на дан: 1. јул 2022. године