Стручни испит за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије

Контакт особа: Клара Балог Арањош

Телефон: 021/487-4663

е-маил: klara.balog@vojvodina.gov.rs


Упутства за кандидате

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обавлјање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије

Упутство за израду писменог рада – Средње образовање

Упутство за израду писменог рада – Високо образовање на студијама првог степена

Упутство за израду писменог рада – Високо образовање на студијама другог степена

Решење о трошковима полагања стручног испита

Начин полагања стручног испита

Пријава за полагање стручног испита

 

Правни извори за општи део стручног испита

Устав Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006)

Закон о раду из 2005. године

Закон о изменама и допунама Закона о раду из 2005. године

Закон о допуни Закона о раду из 2009. године

Закон о изменама и допунама Закона о раду из 2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о раду из 2014. године

Закон о раду – Пречишћен текст

 

Правни извори за посебан део стручног испита

 • Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
 • Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Службени гласник РС“, број 63/13);
 • Уредба о енергетски угроженом купцу (Службени гласник РС“, број 113/2015 од 30.12.2015. године);
 • Правилник о лиценци за обавлјање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС“,број 87/15);
 • Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обавлјање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије (Службени гласник РС“, број 24/15);
 • Правилник о енергетској дозволи („Службени гласникРС“, број 15/2015);
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кВ до 400 кВ („Службени лист СФРЈ“ број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Службени лист СФРЈ“, број 6/92);
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу средње напонских надземних водова самоносећим кабловским снопом („Службени лист СРЈ“ број 20/92);
 • Правилник о техничким нормативима за уземлјење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 В („Службени лист СРЈ“ број 61/95);
 • Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 10 кВ за рад под напоном 20 кВ („Службени лист СФРЈ“, број 10/79);
 • Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, број 53/88 и 54/88 – испр. и „ Службени лист СРЈ“, број 28/95);
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Службени лист СФРЈ“, број 13/78 и „Службени лист СРЈ“, број 37/95);
 • Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ“, број 41/93);
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96);
 • Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 В („Службени лист СФРЈ“, број 4/74 и 13/78, „Службени лист СРЈ“ број 61/95);
 • Правилник о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења („Службени лист РС“, број 19/68);
 • Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 40/13).