Стручни испит за лица која обављају послове у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије

Контакт особа: Клара Балог Арањош

Телефон: 021/487-4663

е-маил: klara.balog@vojvodina.gov.rs


Упутства за кандидате

Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обавлјање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије

Упутство за израду писменог рада – Средње образовање

Упутство за израду писменог рада – Високо образовање на студијама првог степена

Упутство за израду писменог рада – Високо образовање на студијама другог степена

Решење о трошковима полагања стручног испита

Начин полагања стручног испита

Пријава за полагање стручног испита

Трошкови полагања стручног испита

 

Правни извори за општи део стручног испита

Устав Републике Србије (“Сл. гласник РС”, бр. 98/2006)

Закон о раду из 2005. године

Закон о изменама и допунама Закона о раду из 2005. године

Закон о допуни Закона о раду из 2009. године

Закон о изменама и допунама Закона о раду из 2013. године

Закон о изменама и допунама Закона о раду из 2014. године

Закон о раду – Пречишћен текст

 

Правни извори за посебан део стручног испита

 • Закон о енергетици („Службени гласник РС“, број 145/14);
 • Уредба о условима испоруке и снабдевања електричном енергијом (Службени гласник РС“, број 63/13);
 • Уредба о енергетски угроженом купцу (Службени гласник РС“, број 113/2015 од 30.12.2015. године);
 • Правилник о лиценци за обавлјање енергетске делатности и сертификацији („Службени гласник РС“,број 87/15);
 • Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита за обавлјање послова у објектима за производњу, пренос и дистрибуцију електричне енергије (Службени гласник РС“, број 24/15);
 • Правилник о енергетској дозволи („Службени гласникРС“, број 15/2015);
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кВ до 400 кВ („Службени лист СФРЈ“ број 65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу нисконапонских надземних водова („Службени лист СФРЈ“, број 6/92);
 • Правилник о техничким нормативима за изградњу средње напонских надземних водова самоносећим кабловским снопом („Службени лист СРЈ“ број 20/92);
 • Правилник о техничким нормативима за уземлјење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000 В („Службени лист СРЈ“ број 61/95);
 • Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона 10 кВ за рад под напоном 20 кВ („Службени лист СФРЈ“, број 10/79);
 • Правилник о техничким нормативима за електричне инсталације ниског напона („Службени лист СФРЈ“, број 53/88 и 54/88 – испр. и „ Службени лист СРЈ“, број 28/95);
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту нисконапонских мрежа и припадајућих трансформаторских станица („Службени лист СФРЈ“, број 13/78 и „Службени лист СРЈ“, број 37/95);
 • Правилник о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова („Службени лист СРЈ“, број 41/93);
 • Правилник о техничким нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења („Службени лист СРЈ“, број 11/96);
 • Правилник о техничким нормативима за електроенергетска постројења називног напона изнад 1000 В („Службени лист СФРЈ“, број 4/74 и 13/78, „Службени лист СРЈ“ број 61/95);
 • Правилник о техничким мерама за погон и одржавање електроенергетских постројења („Службени лист РС“, број 19/68);
 • Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски заштићеног купца, односно угроженог купца топлотне енергије („Службени гласник РС“, број 40/13).