Информатор о раду секретаријата

Информатор о раду Покрајинског секретаријата за енергетику и минералне сировине припремљен је на основу члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС”, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) и у складу са Упутством за израду и објављивање информатора о раду државног органа које је донето на основу члана 40. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја (“Сл. гласник РС”, бр. 68/2010).


Информатор о раду

За достављање информатора о раду на језицима националних мањина потребно је упутити маил на адресу секретаријата.