Информације од јавног значаја

Информација од јавног значаја, у смислу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10), јесте информација којом располаже орган јавне власти, настала у раду или у вези са радом органа јавне власти, садржана у одређеном документу, а односи се на све оно о чему јавност има оправдан интерес да зна.

Документи/Обрасци

Захтев за приступ информацији од јавног значаја

Обавештење о стављању на увид документа који садржи тражену информацију

Службена белешка о извршеном увиду

Жалба када секретаријат није поступио (није поступио у целости) по захтеву тражиоца у законском року (ћутање органа)

Жалба против одлуке секретаријата којом је одбијен или одбачен захтев за приступ информацији


Овлашћено лице задужено за информације од јавног значаја у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај је:

Бранка Туцаков, branka.tucakov@vojvodina.gov.rs, 021/487-4038

Често тражене информације


1. Подношење захтева за приступ информацијама од јавног значаја


Захтев за остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја подноси се у:

 • писаној форми поштом или непосредно на адресу: Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине, Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад;
 • усмено;
 • у електронском облику на е-маил адресу: psegs@vojvodina.gov.rs

Сви захтеви разматрају се на исти начин и поштују се предвиђени рокови за одлучивање.

На овој страници се налази образац за подношење захтева, али секретаријат ће размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу уколико се тражилац у захтеву позове на Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја мора да садржи:

 • назив органа јавне власти од ког се тражи информација од јавног значаја;
 • име и презиме тражиоца информација од јавног значаја;
 • адресу тражиоца информација од јавног значаја;
 • опис информације која се тражи;
 • друге податке који олакшавају проналажење информације.

Сва заинтересована лица могу поднети захтев за приступ информацијама од јавног значаја. Тражилац информација може да захтева од органа јавне власти да му пружи обавештење да ли поседује тражену информацију, да му омогући увид у документ који садржи тражену информацију, да му изда копију тог документа и да му достави копију документа поштом, факсом, електронском поштом или на неки други начин. Тражилац информације може бити свако лице.

Уколико је захтев тражиоца информације од јавног значаја непотпун (ако не садржи све неопходне податке) или неуредан (неразумљив у погледу онога што се тражи), овлашћено лице за поступање по захтевима је дужно да поучи тражиоца како да уклони недостатке. Ако тражилац информације не отклони недостатке у примереном року (15 дана од дана пријема упутства о допуни), секретаријат ће донети закључак о одбацивању захтева као неуредног.

2. Усвајање захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја

Секретаријат је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражиоца обавести:

 • да поседује или да не поседује тражену информацију;
 • да може да изврши увид у документ који садржи тражену информацију у службеним просторијама секретаријата у одређено време и на одређени начин;
 • да ће му издати или доставити копију тог документа са износом нужних трошкова копирања и достављања.

Kопија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Владе АП Војводине.

Ако секретаријат није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема захтева, обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужна је да о томе одмах обавести тражиоца и одреди накнадни рок, који не може бити дужи од 40 дана од дана пријема захтева, у коме ће тражиоца обавестити о поседовању информације, ставити му на увид документ који садржи тражену информацију, издати му, односно упутити копију тог документа.

Ако секретаријат на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику за информације од јавног значаја, у случајевима утврђеним чланом 22. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја.

Секретаријат ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно издати му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребом своје опреме изради копију.

Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан, и државни орган може наплатити само трошкове израде копије у случају њене израде, као и трошкове упућивања копије. Наведене трошкове орган власти обрачунава на основу трошковника који прописује Влада АП Војводине.

Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, секретаријат неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Уколико је тражена информација доступна јавности, секретаријат ће тражиоца информације упутити где се иста налази и када је објављена.

Секретаријат ће по захтеву тражиоца поступити у року од 48 сати ако се захтев односи на:

 • заштиту живота или слободе појединца;
 • угрожавање или заштиту здравља становништва;
 • угрожавање или заштиту животне средине.

3. Одбијање захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Уколико секретаријат нема основа да пружи информацију, захтев тражиоца ће одбити решењем уз образложење о разлозима одбијања захтева.

Решење о одбијању захтева мора бити писмено образложено са поуком да се против овог решења може у року од 15 дана уложити жалба Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

Уколико секретаријат не одговори у року од 15 дана од подношења захтева за приступ информацији од јавног значаја сматра се да је захтев одбијен (оваква ситуација сматра се “ћутање управе”).

4. Упућивање жалбе Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Образац жалбе против решења о одбијању захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја као и образац жалбе када није одлучено по захтеву (,,ћутање управе“) може се преузети у на почетку сртанице.

Приликом подношења жалбе Поверенику, потребно је да се поднесе:

 • жалба;
 • копија поднетог захтева за приступ информацији;
 • доказ о предаји захтева за приступ информацији од јавног значаја (копија захтева са печатом писарнице Владе АПВ, потврдом из поште, или копијом електронске поште у којој је приложен захтев).

Kанцеларија Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности налази се на адреси: Булевар краља Александра 15, 11000 Београд, Србија, +381 11 340 89 00; office@poverenik.rs

5. Покретање управног спора против решења Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности

Уколико је тражилац информације од јавног значаја незадовољан решењем или закључком Повереника о одбијању жалбе, тражилац може да поднесе тужбу и покрене управни спор ради остваривања права на слободан приступ информацијама од јавног значаја.

Тужба против решења или закључка повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности треба да сарџи:

 • име и презиме, адресу, односно назив и седиште тужиоца;
 • решење или закључак Повереника;
 • разлог за подношење тужбе и
 • у ком обиму се предлаже поништавање решења, односно закључка.

Шематски приказ поступка за приступ информацијама