Безбедност пловидбе

Инспектор безбедности пловидбе обавља инспекцијски надзор над применом Закона о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС”, број 73/10, 121/12, 18/15, 96/15 – др. закон, 92/16 и 104/16 – др. закон, 113/17 – др. закон, 41/18, 95/18 – др. Закон, 37/19 – др. закон, 9/20 и 52/21) и подзаконским прописима проистеклим из њега на државним водним путевима, као и на другим унутрашњим водама на територији аутономне покрајине, тако да врши проверу:

 • пловила, бродске исправе и књига,
 • исправа и књига других пловила,
 • исправе чланова посаде брода и других пловила,
 • луке, пристаништа, привременог претоварног места, марине и купалишта,
 • водних путева,
 • пловидбе,
 • изградњу објеката на пловном путу који утичу на безбедност пловидбе,
 • објекта безбедности пловидбе,
 • загађивање животне средине са пловила,
 • превоза путника и ствари
 • друге потребне документације од значаја за инспекцијски назор.

ИВАН ЈОВАНОВИЋ, саветник – инспектор безбедности пловидбе
Тел:021/487-4324
е-маил:ivan.jovanovic@vojvodina.gov.rs