Државни путеви II реда

Закони у примени:

 1. Закон о путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2018 и 95/2018) и
 2. Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013 – одлика УС, 55/2014, 96/2015 – др.закон, 9/2016 – одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 – др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020 – др.закон).

Инспектор за државне путеве II реда обавља инспекцијски надзор над применом наведених закона и подзаконских прописа проистеклих из њих, на државним путевима II реда, тако да врши проверу:

 • радова на одржавању и заштити државног пута, његовог дела и путног објекта;
 • техничке и друге документације за одржавање државног пута, његовог дела и путног објекта;
 • испуњености услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, техничке контроле техничке документације, руковођења извођењем радова и вршења стручног назора на одржавању државног пута, његовог дела и путног објекта;
 • стања државног пута, његовог дела и путног објекта;
 • правилног одржавања државног пута, његовог дела и путног објекта у складу са техничким и другим прописима и условима којима се осигурава способност државног пута, његовог дела и путног објекта за несметано и безбедно одвијање саобраћаја;
 • услова одвијања саобраћаја на државном путу;
 • да ли се правилно и редовно спроводе прописане мере заштите државног пута;
 • примене техничких прописа, стандарда и норми квалитета приликом извођења радова и употребе материјала при одржавању државног пута;
 • да ли извођач радова на рехабилитацији државног пута, његовог дела и путног објекта води књигу инспекције и грађевински дневник на прописан начин;
 • да ли се ванредни превоз врши са дозволом, односно у складу са условима прописаним дозволом;
 • да ли је спроведена провера, мапирање ризика, идентификација и рангирање опасних места и независна оцена, на прописан начин;

НЕНАД МИЛОВАЦ , самостални саветник – инспектор за државне путеве II реда – начелник одељења
Тел:021/487-4498
e-mail:nenad.milovac@vojvodina.gov.rs

ДУШАНКА МАТИЋ, саветник – инспектор за државне путеве II реда
Тел:021/487-4577
е-маил:dusanka.matic@vojvodina.gov.rs