Друмски саобраћај

Закони у примени:

 1. Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС” бр.68/2015, 41/2018, 44/2018, 83/2018, 31/2019и 9/2020),
 2. Закон о превозу терета у друмском саобраћају („Сл.гласник РС” бр.68/2015 и 41/2018) и
 3. Закон о радном времену посаде у друмском превозу и тахографима („Сл.гласник РС“ бр. 96/2015 и 95/2018).

Инспектор друмског саобраћаја обавља инспекцијски надзор над применом наведених закона и подзаконских прописа проистеклих из њих а који уређују:

 • обављање линијског, посебног линијског и ванлинијског превоза у домаћем превозу, лимо сервиса и превоза за сопствене потребе лица у домаћем превозу, који отпочиње и који се завршава на итинереру на територији аутономне покрајине,
 • аутобуске станице и аутобускиа стајалишта који се налазе на територији аутономне покрајине,
 • документацију пружаоца станичних услуга у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга,
 • превоз терета у друмском саобраћају на територији аутономне покрајине, осим превоза терета у међународном друмском саобраћају,
 • раднг време, паузе и одмори посаде возила у друмском превозу,
 • времена управљања возилом,
 • услове које мора да испуни тахограф, односно граничник брзине,
 • услове у погледу одобрења типа и начин коришћења тахографа, тахографских листића и тахографских картица као и возила у која мора бити уграђен тахограф, односно граничник брзине и
 • рад радионица за тахографе.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор друмског саобраћаја има право и дужност да проверава:

 • аутобусе и путничка возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају, контролише прописану документацију за аутобусе и путничка возила (путне налоге, изводе лиценце, уговоре о лизингу и закупу аутобуса и путничких возила, саобраћајне дозволе, потврде и другу документацију за аутобусе и путничка возила којима се обавља превоз);
 • aутобуске станице и аутобуска стајалишта и документацију пружаоца услуга која је у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга;
 • да ли је превозник престао да испуњава неки од услова на основу којих је издата лиценца за превоз;
 • да ли је пружалац станичних услуга престао да испуњава неки од услова на основу којих је издата лиценца за пружање станичних услуга;
 • регистроване редове вожње на основу којих се обавља домаћи линијски превоз, издате дозволе и путне листове на основу којих се обавља међународни превоз, уговоре о ванлинијском превозу са путним листовима, уговоре о посебном линијском превозу са списковима путника и другу документацију превозника у вези са обављањем делатности јавног превоза;
 • спискове лица која имају право на превоз за сопствене потребе и другу документацију привредног друштва, другог правног лица, предузетника или пољопривредника у вези са вршењем превоза за сопствене потребе;
 • идентитет превозника, посаде возила и других одговорних лица за обављање превоза контролом пасоша, личних карата и других одговарајућих исправа;
 • превозна документа у обављању јавног превоза и превоза за сопствене потребе;
 • документацију привредних друштава, других правних лица или предузетника у вршењу послова који се односе на посредовање у закључивању уговора о превозу;
 • превозне исправе корисника превоза и наступи као анонимни корисник услуге (прикривени путник) само у случајевима када се коришћењем других доказних радњи не могу прикупити подаци од значаја за вршење инспекцијског назора или би то било знатно отежано, односно уколико основано сумња да се ради о нерегистрованој делатности, уз поштовање процедуре прикривене куповине прописане Законом о инспекцијском надзору,
 • испуњeност услова за лиценцу за јавни превоз терета;
 • документа превозника у јавном превозу терета (лиценцу за превоз, извод лиценце за превоз, сертификат о професионалној оспособљености лица одговорног за превоз и других одговарајућих исправа);
 • идентитет посаде теретног возила или скупа возила увидом у документа возача (пасоша, личне карте и возачке дозволе) и лиценце возача, уговор о радном ангажовању возача, потврде за возача и друге одговарајуће исправе;
 • прописане документације за теретно возило или скуп возила којим се обавља превоз терета (саобраћајну дозволу, уговор о финансијском лизингу или закупу теретног возила или скупа возила, потврду о испуњености техничких услова у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационих услова у погледу безбедности саобраћаја и другу документацију за теретно возило или скуп возила којима се обавља превоз);
 • прописане документације у вези са јавним превозом терета (дозволу, товарни лист, ЦМР, отпремницу, транзитни документ и другу документацију);
 • отпремнице, товарне листове и друга докумената у вези са обављањем превоза терета за сопствене потребе у домаћем и међународном друмском саобраћају;
 • све у веези тахографа у возилу и упути возило на контролни преглед у радионицу за тахографе уколико посумња на исправност или манипулацију са тахографом, односно граничником брзине и другим елементима повезаним са тахографом, односно граничником брзине;
 • дневно време управљања возилом, односно прописан дневни или недељни одмор;
 • у просторији превозника све што је везано за недељни одмор и време управљања возача између недељних одмора, придржавања ограничења времена управљања возилом током две узастопне недеље, радних времена чланова посаде возила, тахографске листиће, податаке и штампане исписе са дигиталног тахографа и са картице возача и потврде о активносима возача:
 • законитост пословања и поступања радионица за тахографе

ОГЊЕН МИЉАНИЋ, саветник – инспектор за друмски саобраћај
Тел:021/424638
е-маил:ognjen.miljanic@vojvodina.gov.rs

РАДЕ ФУНДУК,  саветник – инспектор за друмски саобраћај
Тел:021/424638
е-маил:rade.funduk@vojvodina.gov.rs