Железнички саобраћај

Закони у примени:

 1. Закон о железници (“Службени гласник РС”, бр. 41/2018),
 2. Закон о безбедности у железничком саобраћају (“Службени гласник РС”, бр. 41/2018),
 3. Закон о интероперабилности железничког система (“Службени гласник РС”, бр. 41/2018) и
 4. Закон о уговорима о превозу у железничком саобраћају (“Службени гласник РС”, бр. 38/2015 и 49/2021).

Инспектор железничког саобраћаја обавља инспекцијски надзор код управљача јавне железничке инфраструктуре, превозника и власника индустријских колосека над применом наведених закона и подзаконских аката проистеклих из њих а који уређују железнички систем и његове подситеме.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор железничког саобраћаја има право и дужност да проверава:

 • радове на изградњи, реконструкцији и одржавању железничке инфраструктуре;
 • техничку документацију за изградњу, реконструкцију и одржавање железничке инфраструктуре;
 • испуњеност услова прописаних за лица која врше послове пројектовања, унутрашње и техничке контроле техничке документације, руковођења извођењем радова и вршења стручног надзора;
 • стање железничке инфраструктуре, правилно одржавање железничке инфраструктуре, стање и одржавање железничких возних средстава по прописаним саобраћајно-техничким условима и прописима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају, у циљу обезбеђења железничке инфраструктуре и железничких возних средстава за безбедно и несметано одвијање железничког саобраћаја, као и да ли се о железничким возилима води прописана евиденција;
 • регулисање и управљање саобраћајем по прописаним саобраћајно-техничким условима и прописима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система, у циљу безбедног и несметаног одвијања железничког саобраћаја;
 • испуњеност услова за управљање железничком инфраструктуром;
 • испуњеност услова за превоз путника, лица и робе у железничком саобраћају;
 • обављање превоза путника, лица и робе у железничком саобраћају на начин и под условима прописаним овим законом и прописима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система;
 • да ли се правилно и редовно извршава утврђени и објављени ред вожње у железничком саобраћају;
 • да ли се железнички саобраћај врши на начин и под условима утврђеним законом, другим прописима и општим актима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система и да ли се спроводе мере које се односе на безбедност у железничком саобраћају;
 • да ли је железнички превозник, привредно друштво, друго правно лице или предузетник организовао унутрашњи надзор над безбедним одвијањем железничког саобраћаја и да ли се та контрола редовно и ефикасно врши, као и да ли остварује ефикасну заштиту људи, имовине и животне средине у области железничког саобраћаја на прописан начин у складу са законом, другим прописима и општим актима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система;
 • да ли се у саобраћају на железничкој инфраструктури правилно примењују прописи о поседању возова и вучних возила железничким радницима и да ли ти радници испуњавају услове у погледу стручне спреме и обучености или здравствене способности за обављање послова и задатака, као и да ли се правилно примењују прописи о укупном радном времену, укупном трајању смене и управљања вучним возилом воза, одморима и о распореду у сменама возног и станичног особља, као и особља у другим службеним местима;
 • да ли се правилно спроводе прописане мере за обезбеђење саобраћаја на путним прелазима и на местима укрштања железничких пруга;
 • да ли се правилно спроводи прописани унутрашњи ред у железничком саобраћају;
 • спровођење прописаних мера техничке и физичке заштите железничке инфраструктуре које су од посебног значаја за безбедно одвијање и функционисање железничког саобраћаја и мера заштите од одроњавања, бујица и других елементарних непогода, као и мера за обезбеђење железничког саобраћаја у зимском периоду;
 • да ли се примењују прописи којима се уређују пружни, инфраструктурни и заштитни пружни појас;
 • да ли се правилно спроводе мере безбедности уређене прописима којима се уређује безбедност у железничком саобраћају и интероперабилност железничког система.

АП Војводини је поверено вршење инспекцијског надзора на територији АП Војводине.

ЈОВО МИЛАНОВИЋ, самостални саветник – инспектор железничког саобраћаја
Тел:021/487-4649
е-маил:jovo.milanovic@vojvodina.gov.rs

ВУКАШИН БУРСАЋ , саветник – инспектор железничког саобраћаја
Тел:021/424-638
e-mail: vukasin.bursac@vojvodina.gov.rs