Stručni ispiti

  1. Polaganje stručnog ispita za lica koja obavljaju stručne poslove pri eksploataciji mineralnih sirovina, za kandidate sa teritorije AP Vojvodine
  2. Polaganje stručnog ispita za lica koja obavljaju poslove tehničkog rukovođenja, održavanja i rukovaoca u objektima za transport i distribuciju prirodnog gasa, koja su zaposlena kod energetskog subjekta koji ima sedište na teritoriji AP Vojvodine
  3. Polаgаnje stručnog ispitа zа obаvljаnje poslovа izrаde projekаtа i elаborаtа i izvođenjа geoloških istrаživаnjа zа kаndidаte sа teritorije Autonomne Pokrаjine Vojvodine