Обавештење – Захтеви за привремено прикључење

Обавештавамо све власнике незаконито изграђених објеката за које се у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај воде поступци озакоњења, да се Захтеви за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију предају у органу јединице локалне самоуправе на територији општине/града у којој се објекат налази, у складу са одредбом члана 2. став 1. тачка 9) Уредбе о начину, условима и поступку за привремено прикључење на електроенергетску мрежу, гасну мрежу и/или мрежу даљинског грејања, водовод и канализацију незаконито изграђених објеката.(„Сл. гласник РС“, бр. 70/2023).

За потребе одлучивања о испуњености услова за привремено прикључење у органу јединице локалне самоуправе, овај секретаријат ће власнику издати Потврду да се за његов незаконито изграђени објекат води поступак озакоњења и на реверс уручити сву расположиву документацију (доказ о власништву, Извештај о затеченом стању објекта, геодетски снимак и сл.) коју власник уз захтев за привремено прикључење доставља надлежном органу јединице локалне самоуправе. По окончаном поступку прикључења, власник је дужан да документацију која му је уручена на реверс врати.

Захтев за издавање потврде да је у току поступак озакоњења пред овим секретаријатом, може се поднети на e mail: tijana.kostic@vojvodina.gov.rs или поштом на адресу Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад, са назнаком (Захтев за издавање потврде о поступку озакоњења). Преузимање потврде и документације из предмета на реверс обавља се у канцеларији број 21 у сутерену зграде Покрајинске владе, Булевар Михајла Пупина 16., Нови Сад, радним данима од 10-1З часова. Контакт особа, сарадница Тијана Костић, телефон 021/456664.