Јавно достављање

Јавно достављање аката у складу са чланом 78 Закона о општем управном поступку (“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење)

Јавно достављање

Члан 78

Јавно достављање врши се:
1) ако ниједан други начин достављања није могућ;
2) ако се доставља решење које се тиче већег броја лица која нису позната органу, а достављање на други начин није било могуће или одговарајуће;
3) у другим случајевима одређеним законом.

Јавно достављање састоји се од објављивања писмена на веб презентацији и огласној табли органа. Писмено може да се објави и у службеном гласилу, дневним новинама или на други погодан начин.

Сматра се да је јавно достављање извршено када истекне 15 дана од када је писмено објављено на веб презентацији и огласној табли органа. Орган може из оправданих разлога да продужи рок. Ако се јавно доставља решење, његово образложење може да буде изостављено. Уз решење се дају обавештења о месту, просторији и начину увида у образложење.

Rešenje pokrajinske vlade – 127 broj 356-77/2023-01 od 16. avgusta 2023. godine – 9-10-2023.

Rešenje građevinske inspekcije 2_10.12.2021

Rešenje građevinske inspekcije 1_ 10.12.2021

Zapisnik građevinske inspekcije – 13. oktobar 2020. godine

Rešenje građevinske inspekcije – 8. decembar 2020. godine 

Rešenje građevinske inspekcije – 8. decembar 2020. godine

Rešenje građevinske inspekcije – 18. avgust 2021. godine

Zapisnik građevinske inspekcije – 21. jul 2021. godine

Допис електроенергетске инспекције 3. октобар 2022. године

Јавно достављање, грађевинска инспекција, 143-354-15/2021-05-03 од 27.11.2023. године

Јавно достављање – решење број 143-354-15/2021-05 од 22.01.2024. године Матија Хигл Келн – објављено – 01.02.2024.године