Гас – Студије на тему гасификације АПВ

Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине оценио је потребу и корисност да се изузетно значајна сарадња више учесника у гасификацији Војводине уреди као део привредних инвестиција у финансирању и функцији и отклоне неки уочени проблеми економско-правне природе. Да би се отклонили уочени проблеми, у складу са важећим прописима и реалним потребама, Секретаријат је поверио израду ове студије Факултету техничких наука у Новом Саду, са задатком да прикаже глобално стање гасификације на подручју Војводине и предложи начин уређивања имовинско правних односа између дистрибутера и уплатиоца – купаца гаса; да предложи методологију и начин утврђивања вредности имовине и капитала; начин укључивања те имовине у основна средства дистрибутера; питање својине капитала и решење других проблема по том основу.

Предлог јединственог система уређења својине над дистрибутивним гасним мрежама на територији АП Војводине

Предлог јединственог система уређења својине над дистрибутивним гасним мрежама на територији АП Војводине – 2011. година